Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur. Viderer feugiat at pro, mea aperiam

Algemene voorwaarden (versie januari 2022)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van of met Jouw Gezinspad, Kamer van Koophandel nummer

Definities

Hulpverlener: Yvette Boltze, Jouw Gezinspad

Cliënt: een natuurlijk persoon (en bij minderjarigheid de ouder(s) met ouderlijk gezag of wettelijke vertegenwoordiging).

Overeenkomst: een digitaal vastgelegd contract tussen Cliënt en Hulpverlener of de offerte na (digitale) acceptatie daarvan.

Uitvoering van de overeenkomst

 • Hulpverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • De taak van de Hulpverlener is niet het bieden van een oplossing, maar het vinden van een oplossing door de Cliënt zelf door helpende en begeleidende vragen van de Hulpverlener (inspanningsverplichting).
 • De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hulpverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig aan Hulpverlener worden verstrekt, waaronder tevens vallen de juiste en laatst geldende NAW-gegevens.
 • De praktische uitvoering van de overeenkomst bestaat uit het voeren van gesprekken. Een individueel gesprek duurt doorgaans 60 minuten; een gezinsgesprek 90 minuten.
 • De diensten worden geleverd op de locatie waar Hulpverlener gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen.
 • Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor afronding een termijn overeengekomen, dan is dit geen definitieve termijn. Wanneer deze termijn moet worden herzien, zal de Hulpverlener dat aankaarten.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • De overeenkomst kan zowel door Cliënt als door Hulpverlener worden beëindigd, met onderbouwing hiervan. Een beëindiging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
 • Als Hulpverlener Cliënt doorverwijst naar (een) andere Hulpverlener(s) is Hulpverlener niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geschiktheid van deze. Cliënt is zelf verantwoordelijk om te beoordelen of deze ingaat op de suggestie van Hulpverlener voor een doorverwijzing.
 • Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van Cliënt bestaan om openstaande rekeningen en de door de beëindiging te laat afgemelde ingeplande consulten aan Hulpverlener te voldoen.

Tarieven

 • Alle tarieven worden vermeld in de door Hulpverlener aan Cliënt aangeboden offerte of zijn te zien op de website.
 • De tarieven zijn niet vrijgesteld van btw. Voor particulieren worden de tarieven echter inclusief btw genoemd.
 • De diensten voor de aangeboden therapieën vallen niet onder (door een ziektekostenverzekering) vergoede zorg.

Betalingsvoorwaarden

 • Betalingen dienen door Cliënt contant, via pin, óf middels overmaking per bankoverschrijding binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur te geschieden, tenzij vooraf anders overeengekomen.
 • Bij niet tijdige betaling stuurt Hulpverlener een betalingsherinnering aan Cliënt. Wanneer deze weer niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, zal Hulpverlener nogmaals een herinnering sturen. Wanneer deze niet betaald wordt, zal Hulpverlener overgaan tot het overdragen aan een incassobureau. Daarmee is Cliënt vanaf de vervaldatum rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Hulpverlener zijn vordering op Cliënt ter incasso uit handen geeft, is Cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
 • Cliënt dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Hulpverlener binnen vijf dagen na factuurdatum aan Hulpverlener schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken.

Afspraken verzetten/Afzeggen

 • Hulpverlener behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht (waaronder: ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare en een andere gebeurtenis buiten de wil of schuld van de Hulpverlener, die de Hulpverlener niet kon voorzien), waardoor Hulpverlener zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 • Bij afzeggingen of verzetten van gesprekken door Cliënt binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek, wordt 100% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht bij de Cliënt.
 • Gesprekken welke minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, zullen niet in rekening gebracht worden.

Vertrouwelijke informatie

 • Beide partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een  van de partijen als zodanig zijn aangeduid. De Hulpverlener kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 • Op alle communicatiemiddelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de Hulpverlener en de Cliënt degenen die de communicatie via deze middelen te zien krijgen.
 • Cliënt is zich ervan bewust dat Hulpverlener bijzondere en algemene Persoonsgegevens (als bedoeld in de AVG) van Cliënt nodig heeft om de opdracht goed te kunnen uitvoeren.
 • Hulpverlener maakt aantekeningen op papier (en digitaal) van hetgeen tijdens de therapiesessies ter sprake komt, aangevuld met eigen aantekeningen.
 • Informatie naar derden is alleen mogelijk met toestemming van cliënt (huisarts, andere therapeuten of psychologen)

Aansprakelijkheid

 • Hulpverlener is niet aansprakelijk voor emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen of handelingen die de Cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg of na gesprekken met de Hulpverlener.
 • Als Hulpverlener aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag van de sessie waar deze betrekking op heeft of tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag.
 • Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Cliënt en Hulpverlener gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 • Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Eigendomsbehoud

Alle door Hulpverlener geleverde en uitgeleende zaken, zoals testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven het (intellectueel) eigendom van Hulpverlener.

Klachtenprocedure

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Cliënt binnen 8 dagen na vaststelling, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Hulpverlener. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hulpverlener in staat is adequaat te reageren.
 • Indien geen vergelijk wordt bereikt, kan Cliënt gebruik maken van de Klacht- en Tuchtrechtregeling van…………………….

Jouw Gezinspad – Therapie en coaching